© Martin Sanchez

opvolger verenigingswerk: artikel 17 uitgebreid

24.01.2022 · #sector

Eind 2020 eindigde de regeling van verenigingswerk, maar vanaf 2022 is er een nieuwe, duurzame oplossing in de vorm van artikel 17. Het bestaande artikel 17 (hiervoor bekend als de 25-dagenregeling) onderging enkele veranderingen. In deze tekst sommen we de belangrijkste aanpassingen op die voor jullie cultuurhuis van belang kunnen zijn.

Voor velen is artikel 17 misschien nieuwe materie. Het artikel staat je toe om occasionele medewerkers tewerk te stellen. Wat moet je hierover weten?

 • De 25-dagenregeling wordt omgezet in uren, net zoals al het geval is bij studentenjobs.
 • Aantal uren: de uren verschillen per sector, binnen de socioculturele sector gaat het om volgende aantallen:
  • Per kalenderjaar: 300 uur (voor studenten 190 uur)
  • Limiet op het aantal uur per kwartaal: 100 uur
  • Maximumgrens voor het derde kwartaal: 190 uur
  • (deze aantallen verschillen van de sportsector)
 • Contract: je stelt een arbeidsovereenkomst op van (on)bepaalde duur, er is ook optie tot het werken met dagcontracten
 • Loon: volgt de sectorbarema’s + vergoedingen woon-werkverkeer
 • Statuut: werknemer. Dat staat los van het statuur van medewerker, waardoor:
  • de 3-urenregel niet van toepassing is
  • er ook geen minimum (1/3de van een voltijdse tewerkstelling) van toepassing is
 • De prestaties van werknemers die werken volgens artikel 17, zijn vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Daarom dien je ook geen DmfA uit te voeren.
 • De werknemer die volgens artikel 17 tewerkgesteld wordt, zal ook een inkomstenbelasting van 10% moeten betalen op het moment van de fiscale afrekening (personenbelasting).

cumulatie mogelijk?

Het is niet mogelijk om iemand tewerk te stellen met artikel 17 indien in het voorafgaande jaar de werknemer met een arbeidsovereenkomst, ad interim, een statutaire aanstelling of aannemingsovereenkomst met de werkgever waren verbonden. Hiervoor is er een wachttijd van 1 jaar.

Indien het gaat over een student of iemand die net op pensioen ging, is het wel mogelijk om opeenvolgend artikel 17 te gebruiken. Hiervoor is er dus geen wachttijd.

Een andere uitzondering tot en met 31 december 2022: personen die de activiteiten verrichten, bedoeld in artikel 3, 7° en 8°, van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk en die een aannemingsovereenkomst hebben gesloten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021. Voor hen geldt geen wachttijd van één jaar. Dit voor:

 • artistieke of kunsttechnische begeleiders in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector;
 • verstrekkers van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s in de socioculturele, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector.  

hoe registreer je de uren voor een werknemer die je via artikel 17 wil tewerkstellen?

Dat gebeurt via Dimona. Momenteel is die nog in opbouw aangezien er een aantal praktische zaken wijzigen (voornamelijk rond de uurregeling ipv dagregeling), dus dien je de prestaties die voor de aanpassing in Dimona gebeuren, achteraf nog in. Er wordt daarnaast nog gewerkt aan een applicatie die lijkt op student@work, om resterende uren te checken van werknemers binnen artikel 17. Die volgt later.

welke activiteiten en functies komen in aanmerking voor artikel 17?

Onder dit artikel zijn een aantal wijzigingen aangebracht in verband met de soorten activiteiten die hieronder vallen.

soorten activiteiten:

 • vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen tijdens schoolvakanties
 • socioculturele vorming en/of sportinitiatie (tijdens schoolvakanties of buiten hun werk- en schooluren)
 • sportmanifestaties (dag van de manifestatie)
 • socioculturele manifestaties (max 32 uur, te spreiden volgens behoefte over dag van manifestatie en 3 dagen ervoor of erna).

soorten functies:

 • beheerder, huismeester, monitor of bewaker (vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen)
 • animator, leider, monitor, coördinator, sporttrainer, spotlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, terreinverzorgers-materiaalmeester, lesgever, coach en procesbegeleider (socioculturele vorming en/of sportinitiatie)
 • artistieke of (kunst)technische begeleiders en lesgevers, coaches en procesbegeleiders m.u.v. kunstenaars kleine vergoedingsregel (amateurkunsten-sector of organisaties)
 • Voor sportmanifestaties en socioculturele manifestaties: alle personen die je tewerkstelt m.u.v. betaalde sportbeoefenaars en kunstenaars kleine vergoedingsregel.

Er zijn nog een paar losse eindjes in het artikel wat betreft gewaarborgd loon, recht op opleiding, opzeggingstermijnen en sociale documenten. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

bronnen: