© Arthur Vanobost - Ronse Drawing Prize 2019 - CC De Ververij Ronse

hervormde bovenlokale beleidsprioriteiten & hiaten in het landschap

03.07.2020 · #cult! #sector #beleid

Op vrijdag 26 juni keurde de Vlaamse Regering de nieuwe beleidsprioriteiten voor het bovenlokaal cultuurdecreet goed.

De beleidsprioriteiten voor de indienrondes vanaf 15 november 2020 tot en met 25 mei 2025 zijn:

  1. Inspelen op maatschappelijke uitdagingen door te streven naar maximale cultuurparticipatie
  2. Meerwaarde creëren door eigen sterktes te verbinden via samenwerking
  3. Inzetten op nieuw en jong talent door ontwikkelingskansen te bieden

Meer info over de projectsubsidies en beleidsprioriteiten op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

 

cult! is positief over de vernieuwde beleidsprioriteiten. Ze scheppen meer klare taal en bieden daardoor mogelijkheden om er concreter op in te spelen.

In de commissie cultuur van 25 juni stelt commissielid Staf Pelckmans (Groen) wel een aantal belangrijke vragen m.b.t. deze beleidsprioriteiten. Zo vraagt hij of er in het decreet ook aandacht is voor de weggevallen participatieprojecten, of er hiaten zijn gevallen en een monitoring is van het decreet, alsook of er duidelijkheid kan komen in een aantal (nog steeds) moeilijke termen als ‘transversaliteit’, cross-sectoraliteit … 

 

Dit zijn de antwoorden van minister-president Jan Jambon:

  • Er is bewust gekozen om de bestaande principes te blijven hanteren. Ze werden wel geherformuleerd door experten uit het werkveld in de vorm van een klankbordgroep. Op advies van de  Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media  (SARC) is er ook extra aandacht voor kansengroepen en wordt dit explicieter meegenomen.
  • De minister herhaalt dat puur lokale projecten vanuit het subsidiariteitsprincipe de verantwoordelijkheid zijn van de lokale overheden. cult! hoopt mee dat er daardoor geen grote leemte blijkt voor bijvoorbeeld lokale participatie-initiatieven.
  • De verduidelijking van de begrippen als ‘transversaal’ etc. zal procesmatig moeten gebeuren. De definities zouden vanuit de praktijk richting kunnen krijgen. De minister verdedigt deze aanpak: “Het voordeel hiervan is dat er bottom-up meer richting kan worden gegeven. Het heeft ook een nadeel, namelijk dat er tijd nodig is en er enige onzekerheid is in een groei- en aanloopperiode.” De minister geeft aan dat het bovenlokaal steunpunt OP/TIL in de komende periode werk maakt van de afstemming van het begrippenkader. cult! raadt dan ook aan bij leden om bij twijfels rond deze terminologie, het team van OP/TIL te bevragen.  

 

We kijken ook uit naar de evaluatie van het decreet dat gepland wordt na de derde indienronde van de projectlijn, waar uiterlijk op 15 oktober over beslist wordt. Het plan voor deze evaluatie wordt uitgewerkt door de administratie samen met het bovenlokaal steunpunt OP/TIL. 

Voor de evaluatie van de impact van de subsidielijn op het veld en de hiaten in het landschap is het wel nog te vroeg, volgens de minister. Hier hangt ook een belangrijke discussie mee samen voor cult! als vertegenwoordiger van onze sector. Commissielid Pelckmans haalt dit ook aan: “Er zijn een hele reeks modaliteiten en opdrachten tussen de mazen van het net geglipt waar OP/TIL niet bevoegd meer voor is of in elk geval de ruimte niet voor heeft. Het gaat dan vooral om opleiding, vorming en studiewerk. Zeker in deze coronatijden voel ik daar bij heel veel lokale organisatoren, zoals bibliothecarissen, cultuurcentra, enzovoort, een enorme nood aan. Ik wil hier meegeven dat we dit hiaat in de evaluatie grondig moeten bekijken en durven erkennen. Als er hiaten zijn, moet de bovenbouw desnoods worden aangepast. Dit is geen vraag, maar veeleer een dwingend verzoek waarop ik graag uw reactie zou kennen.”

De minister reageerde zo: “In het regeerakkoord hebben we al erkend dat er hiaten zijn in de bovenbouw. In het regeerakkoord hebben we opgenomen dat we de bovenbouwoefening van de vorige legislatuur zullen voortzetten. Dat vraagt de nodige tijd.”

 

Onze sector en onze leden hebben nood aan meer en volwaardige ondersteuning, dat is voor cult! al lang klaar als een klontje en werd ook tijdens corona alsmaar duidelijker. cult! is graag partner in die denkoefening en is meer dan bereid om voor de sector hierin een grotere rol te spelen, als de middelen volgen.