strategische adviesraad voor cultuur

laatst aangepast

#beleid

De SARC is de strategische adviesraad van het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media en maakt organisatorisch deel uit van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord.

De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

Structuur

Binnen de SARC is er een algemene raad, een vast bureau en vier sectorraden:

  • een sectorraad voor Kunsten en Erfgoed
  • een sectorraad voor Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
  • een sectorraad voor Sport
  • een sectorraad Media

Ze kunnen daarvoor rekenen op de ondersteuning van een professioneel secretariaat.

Het vast bureau neemt het bestuur van de SARC waar. Het vast bureau is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sectorraden en wordt voorgezeten door de algemene voorzitter.

De algemene raad zorgt voor de conceptualisering van het cultuurbeleid door de beleidsvelden in een samenhangende context en in een ruimer maatschappelijk kader te plaatsen. De algemene raad geeft advies over alle thema’s die meerdere beleidsvelden aanbelangen. Hij verzorgt ook de interne coördinatie van de adviezen van de sectorraden.

De vier sectorraden zijn autonoom bevoegd en geven rechtstreeks adviezen over hun specifiek beleidsveld.

Waarover adviseert de SARC?

De SARC brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De raad draagt bij tot de vorming van een beleidsvisie over Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hij volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en Media en levert reflecties over beleidsnota’s en beleidsbrieven.

De raad zal ook uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord inzake Cultuur, Jeugd, Sport en Media die de Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten. Tevens zal de raad, op eigen initiatief of op verzoek, advies geven over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving inzake Cultuur, Jeugd, Sport en Media op het niveau van de federale overheid, de Europese Unie, alsook over internationale verdragen die voorbereid worden.

De Vlaamse Regering is verplicht om advies te vragen over de voorontwerpen van decreet en de ontwerpen van besluit. De Vlaamse Regering moet duiding en toelichting te geven over haar beslissing over de adviezen die ze verplicht is te vragen.

Meer info op de website van de SARC

cult! vzw is zorgvuldig als het gaat om informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van experten en partners op wie het een beroep doet. cult! streeft er naar steeds zo goed en correct mogelijke info te geven. cult! kan echter niet garanderen dat de informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kan er aan de informatie op deze website en aan eventueel advies  per mail of telefoon geen rechten worden ontleend.