solidariteitsbijdragen

laatst aangepast

#zakelijk

Centraal staat de vraag: hoe kan je een solidariteitsbijdrage fiscaal correct tot bij een artiest, gezelschap of andere krijgen? Met deze informatie kunnen jullie aan de slag.

Op basis van advies van Scwitch en Cultuurloket stelde cult! een praktische gids op. Deze info kan je hieronder vinden. Neem voor bijkomende vragen gerust contact met ons op.

Aandachtspunten

 • Lees onderstaande drie situaties grondig na en pas toe wat van toepassing is.
 • Het concept ‘schadevergoeding’ lijkt in de meeste gevallen niet van toepassing.
 • Als een contract ontbonden is door overmacht kan je de solidariteitsbijdrage aan de artiest, het gezelschap of andere, best beschouwen als een ‘liberaliteit’.

Wanneer er een uitbetaling plaatsvindt moet er een dubbel onderscheid gemaakt worden:

 • Vanuit het standpunt van de uitbetaler (cultuurhuis)
 • Vanuit de standpunt van de genieter (kunstenaar, artiest of andere)

Daarnaast moet er gekeken worden naar de gevolgen op het vlak van:

 • Directe belastingen
 • Btw

Wanneer het gaat om de betaling van schadevergoeding

Er wordt momenteel in de sector gebruik gemaakt van het betalen van een schadevergoeding aan de artiest, kunstenaar of andere. Maar de vraag leeft of deze vergoedingen echt gelden als schadevergoeding in uitvoering van een overeenkomst, dan wel welwillendheid, vrijgevigheid of liberaliteit zijn.

Een kwalificatie van de toegekende sommen als schadevergoeding lijkt niet aan de orde te zijn, omdat er in relatie tussen de verstrekker en de genieter geen fout is gebeurd waardoor de ene partij aan de andere partij een som verschuldigd zou zijn o.b.v. diens aansprakelijkheid. In het Belgische recht moeten immers aan de 3 toepassingsvoorwaarden van artikel 1382 B.W. voldaan zijn: men moet 1) schade geleden hebben 2) die is veroorzaakt 3) door andermans fout.

Het niet kunnen uitvoeren van de aangegane verbintenissen (optredens e.d.m.) vindt geen oorzaak in de relatie opdrachtgever - artiest maar is een gevolg van een door de overheid opgelegde maatregel.

Er is een overeenkomst en er wordt geen overmacht ingeroepen (het contract wordt gewoon uitgevoerd).

Heeft de uitvoerder een (mondelinge) overeenkomst met de opdrachtgever omdat er een activiteit gepland stond en wordt er op die basis een (deel van de) som uitbetaald dan zijn de gevolgen op het vlak van:

1. Directe belastingen

 • Genieter: kwalificatie als beroepsmatig inkomen, op te nemen in de omzet, uitreiken van factuur of gelijkaardig stuk.
 • Verstrekker: aftrekbaarheid als beroepsmatige kost, opstellen van fiches 281.50 of verantwoording d.m.v. factuur.

2. Btw

 • Genieter: ontvangen bedrag op te nemen in uitgaande handelingen, maatstaf van heffing en afdragen btw, tenzij vrijstellingsregeling of kleine onderneming.
 • Verstrekker: aftrekbare btw o.b.v. ontvangen factuur, anders geen gevolg.

In het kort: dit geldt dus als de overeenkomst gewoon blijft gelden en er geen overmacht werd ingeroepen. In dat geval gebeurt de afhandeling als gewoonlijk.

Er is geen overeenkomst of de overeenkomst is ontbonden door het inroepen van overmacht.

Heeft de uitvoerder geen overeenkomst met de opdrachtgever voor een specifieke prestatie

 • omdat er ook niets gepland stond
 • omdat de oorspronkelijke overeenkomst werd ontbonden door het inroepen van overmacht

en er wordt toch een som uitbetaald dan onderscheiden we twee ‘geldstromen’:

1. Giften van het publiek aan de cultuurhuizen, al dan niet met directe link t.o.v. geannuleerd event

Omdat er geen tegenprestatie is, kan je het bedrag dat het publiek (terug)betaalt beschouwen als giften. Als jouw cultuurhuis aan de rechtspersonenbelasting is onderworpen, zijn die inkomsten niet belastbaar, zoals het geval is voor andere “winsten” (in principe is dit bijna altijd van toepassing voor cultuurhuizen). In de vennootschapsbelasting zijn ze wel gewoon belastbaar. Btw zal niet verschuldigd zijn, bij gebrek aan tegenprestatie.

 • Maak desgevallend duidelijk aan het publiek dat het gaat om een gift
 • Geef altijd aan waarvoor deze gift gebruikt zal worden

2. Betalingen van de cultuurhuizen aan de artiesten

Betalingen aan de artiesten kunnen in dit geval beschouwd worden aan als een ‘liberaliteit’: je handelt niet in je eigen voordeel, maar in het voordeel van een ander. In de vennootschapsbelasting zijn die betalingen niet als beroepskost aftrekbaar. In de rechtspersonenbelasting zijn “winsten” niet belastbaar en overeenstemmende kosten dus sowieso niet aftrekbaar. In beide gevallen zal het cultuurhuis een fiche 281.50 moeten opstellen.

Is de artiest onderworpen aan de personenbelasting of vennootschapsbelasting, dan zijn de betalingen een belastbaar beroepsinkomen.

Btw zal niet verschuldigd zijn, bij gebrek aan tegenprestatie.

 • Je stelt een fiche 281.50 op wanneer je een betaling doet aan artiest, gezelschap of andere
 • Deze betaling wordt beschouwd als een ‘liberaliteit’
 • Er moet geen factuur worden opgesteld
 • Andere administratie is niet nodig, Btw is niet verschuldigd

cult! vzw is zorgvuldig als het gaat om informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van experten en partners op wie het een beroep doet. cult! streeft er naar steeds zo goed en correct mogelijke info te geven. cult! kan echter niet garanderen dat de informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kan er aan de informatie op deze website en aan eventueel advies  per mail of telefoon geen rechten worden ontleend.