onafhankelijk lid raad van bestuur meemoo

reageer tot en met

Meemoo zoekt een enthousiaste en gedreven bestuurder (m/v/x) om zijn raad van bestuur te versterken. Open oproep tot kandidaatstelling.

Samen met organisaties in cultuur, media en overheid zet meemoo de schouders onder de zorg voor en het gebruik van hun (digitaal) archief. Zo brengt meemoo het verleden tot leven en maakt het klaar voor morgen, stelt het digitaal veilig en maakt het toegankelijk en bruikbaar. Concreet digitaliseert en archiveert meemoo Vlaams (audiovisueel) materiaal voor meer dan 160 organisaties. Op hetarchief.be doorzoek je beschrijvingen van meer dan 1 miljoen audiovisuele items van deze partners en op artinflanders.be download je foto’s van kunstwerken uit Vlaamse collecties in hoge kwaliteit. Leerkrachten, leerkrachten in opleiding en leerlingen secundair kunnen terecht op Het Archief voor Onderwijs, waar ze audio-en videomateriaal vinden om te gebruiken in de klas. Meemoo ondersteunt ook organisaties en kunstenaars met raad en daad, bijvoorbeeld via kennisplatformen zoals CEST en TRACKS, door samen te werken in projecten en door meer dan 300 praktijkvragen per jaar te beantwoorden.

Conform zijn statuten wil meemoo de raad van bestuur uitbreiden met een onafhankelijk bestuurder.

opdrachten raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat in totaal uit twaalf leden, waaronder vier leden op voordracht van de Vlaamse Regering, twee leden op voordracht van VRT, vier onafhankelijke leden, en twee vertegenwoordigers van de contentpartners van meemoo. Daarnaast wonen de directeur en het managementteam standaard de bestuursvergaderingen bij.

De raad van bestuur is het orgaan dat, in nauwe samenwerking met de directie, het algemeen beleid en de strategie van meemoo bepaalt. De raad neemt alle maatregelen die nodig zijn om de missie van de organisatie te realiseren, de continuïteit van de organisatie te garanderen en de subsidieovereenkomsten met de Vlaamse overheid uit te voeren. De raad van bestuur vergaderde in de afgelopen jaren minimaal zes keer per boekjaar.

profiel

Meemoo wenst zijn raad van bestuur inhoudelijk te versterken met expertise die complementair is aan de kennis en ervaring van de andere leden. Daarom dienen kandidaten aan te tonen dat ze deskundig zijn in het volgende domein:

Financiën en zakelijk beheer: Je bent beslagen als bestuurder en/of je bent actief (geweest) in een directiefunctie waarbij zakelijk beheer een deel van je opdracht was. Je hebt aantoonbare ervaring in het lezen en interpreteren van de budgetten en  boekhouding van organisaties, in het bijzonder van vzw's. Je weet zakelijke risico’s in te schatten en je hebt expertise in het meedenken rond meerjarenplannen. Ervaring met overheidssubsidies is een meerwaarde. 

Aanvullend zijn de volgende zaken pluspunten:

  • een brede kennis van het cultuurveld (en zijn beleidsaspecten) en/of de mediasector;
  • ervaring in digitale innovatie en dienstverlening;
  • expertise in het ontsluiten van archieven met maatschappelijk relevante waarde.

voorwaarden

  • Enthousiast zijn over de missie en opdracht van meemoo en bereid zijn om constructief mee te bouwen aan een nog jonge, innovatieve organisatie.
  • Bereid zijn om voldoende tijd te investeren in het mandaat van bestuurder, aanwezig te zijn op de vergaderingen van de raad van bestuur en deze vergaderingen degelijk voor te bereiden. De vergaderingen gaan door te Gent, bij meemoo.
  • De leden krijgen een onkostenvergoeding voor effectief bijgewoonde vergaderingen. Ze worden ook gedekt door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

onafhankelijkheidsvoorwaarden

Door een ondertekende ‘verklaring op eer’ bevestigen de kandidaten te beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria en de onverenigbaarheden zoals bepaald door de raad van bestuur en in de statuten (zie verder voor een volledige lijst).

selectie

Rekening houdend met het profiel, de toepasselijke onafhankelijkheidsvoorwaarden, de relevante ervaring en de motivatie zal een selectiecomité binnen de raad van bestuur een eerste selectie maken van maximum vier kandidaten. Deze kandidaten zullen vervolgens uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek. Op basis van deze gesprekken zal het selectiecomité verslag uitbrengen en zal de raad van bestuur een shortlist van twee kandidaten voorbereiden. Uit deze shortlist wordt vervolgens door de algemene vergadering een bestuurder geselecteerd, op basis van kwaliteiten en vaardigheden. Bij de selectie wordt rekening gehouden met de onderlinge complementariteit tussen bestuurders, de hogervermelde gevraagde expertise en de globale genderverhouding en diversiteit in de raad.

Verwacht wordt dat de procedure op 27 april 2023 afgerond zal zijn.

solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature, stuur dan je cv, een ondertekende verklaring op eer dat je voldoet aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden en een begeleidende motivatiebrief naar de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Diederik Pauwelyn (e-mail: diederik.pauwelyn@meemoo.be). Jouw kandidatuur moet ons uiterlijk op 10 februari 2023 bereiken. Heb je vragen over de procedure, dan kan je contact opnemen met Nico Verplancke, directeur van meemoo (e-mail: nico.verplancke@meemoo.be).

onafhankelijkheidsvoorwaarden en onverenigbaarheden

De kandidaten onafhankelijke bestuurder dienen onafhankelijk te zijn t.a.v. de overheid, de contentpartners en het dagelijks bestuur van meemoo. Deze onafhankelijkheid wordt aan de volgende criteria getoetst:

1) Geen vertegenwoordiger zijn van een contentpartner van meemoo, of meer specifiek: geen rechtstreekse rol hebben in de dagelijkse werking van een organisatie die contentpartner is van meemoo. Geen werknemer of bestuurslid zijn van de VRT;

2) Gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan een kandidatuur een mandaat hebben uitgeoefend als lid van het directiecomité, of als persoon belast met het dagelijks bestuur (bijv. algemeen directeur) bij meemoo;

3) Gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan een kandidatuur, geen deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend personeel van meemoo;

4) Geen belangrijke vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van meemoo, buiten vergoedingen die hij eventueel ontvangt of heeft ontvangen als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan;

5) Geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met meemoo, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel, van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt;

6) In de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige externe auditor van meemoo;

7) Geen echtgenoot, samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in meemoo een mandaat van lid van het bestuursorgaan of lid van het directiecomité, persoon belast met het dagelijkse bestuur of lid van het leidinggevend personeel, uitoefenen, of die zich in een van de andere in de punten 1) tot 6) beschreven gevallen bevinden;

8) Gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming geen functie van kabinetslid van een Vlaamse minister hebben uitgeoefend.

9) Voor kandidaten bestuurder geldt bovendien dat een mandaat statutair onverenigbaar is met:

  • een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;
  • het ambt van minister of staatssecretaris en de hoedanigheid van kabinetslid van de minister onder wiens toezicht de vereniging valt;
  • het statuut van personeelslid van de vereniging of van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid, met uitzondering van personeelsleden die gedurende lange tijd noch hun betrekking noch de bevoegdheden ervan uitoefenen.